Loading...

Saturday, 15 February 2014

Sa Pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa Panginoong Jesus, sumasamba nga ba sa tao ang mga kaanib?

Sa ginagawang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong JesuCristo, sumasamba nga ba sa tao ang mga kaanib nito? Pag sinasabi po ng mga kaanib na kaya sinasamba dahil utos ng Diyos na sambahin, kaya kami sumasamba kay Cristo, sasabihin nila agad bilang tuligsa sa sagot, kasi hindi naman nila nauunawaan ang sinasabi ng mga talata ay: “BLAME GOD”.
Nakikita po ninyo ang pagiging lapastangan nila sa Diyos sisihin daw ang Diyos kasi iniutos, na bunga lamang ng hindi nila pagkaunawa sa talata?

Ito po ang madalas na sabihin ng mga tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo, dahil nga po sa ang Iglesia ni Cristo ay naniniwala at sumasampalataya na ang Panginoong Jesus ay tao sa likas na kalagayan(Juan 8:40) na labag nga daw sa aral na nakasulat sa biblia na sambahin ang tao, at dapat sa Diyos lang sumamba.

Tama naman po yan, kasi iyan po ang isinasaad ng talata sa biblia.

 Sa Lucas 4:8 ay ganito nga po ang  ating mababasa, atin pong tunghayan:

At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran.”

At sa Apoc.22:8-9 naman po ganito din po ang  ating mababasa:

“At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatirapa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito.  At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan: ako'y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito: sumamba ka sa Dios.”

Katulad nga daw po nangyaring ginawa ni Juan na kahit sa anghel ay hindi hinayaang sumamba kasi ang dapat lang daw sambahin ay ang Diyos.

 Kung anghel nga daw ay hindi pwedeng sambahin tao pa? Sa ganitong pangangatuwiran nga po kung mahina ang iyong pananampalataya, masasabi mo sigurong, “oo nga ano” may punto.

Subalit bago po tayo gumawa ng ganyang reaksyon, tama nga ba  na sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo kay Cristo, ay sumasamba sa tao ang mga kaanib?

Ang sagot po ay HINDI!

Baka sabihin ninyo, teka, sandal lang! diba naniniwala kayong tao si Cristo, tapos sinasamba ninyo, eh di sumasamba nga kayo sa tao?

Ang sagot nga po ay HINDI! 

Hindi naman po kasi dahil tao si Cristo o ano pa man, o mas lalong hindi dahil Siya ay Diyos, kaya sinamba?

Ang isa po sa utos ng Diyos na sambahin si Cristo ay mababasa sa Hebreo 1:4-6 na ganito ang  ating mababasa, tunghayan po natin…..


“Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila.  Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios.”


Hayan po, atin pong mababasa na “nagmana ng lalong marilag na pangalan kesa mga anghel, kaya ipinasamba sa kanila.

Dito po nangangatuwiran ang karamihan na tumutuligsa sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo, na hindi naman daw kasama ang tao sa pinasasamba kundi mga anghel lang, bakit sasamba pati tao? 

Tama po kaya sila na kesyo hindi mababasa sa Hebreo 1:6 na pati tao ay pinasasamba, kaya hindi kasali ang tao sa sasamba sa Cristo.

 Kaya  mali daw talaga ang Iglesia ni Cristo, kasi kaya daw ipinasamba si Cristo kasi Diyos. 

Ang tanong po, iyan din po ba ang sinasabi ng talata? Ang sagot, Hindi po, ano po kang gayon ang sinsasabi nila?
 Iyan po ay pangangatuwiran lamang po nila, kasi hindi nga din sinabi ng talata na Diyos si Cristo kaya ipinasasamba.

Ituloy po natin ang ating pagsusuri, kung ganun saan po nakasulat na dapat sambahin si Cristo ng mga tao?

Sa Filipos 2:9-11 ay ganito po ang  ating mababasa, atin pong tunghayan….

“Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;  Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”


Sa talata po ating mapapansin ang mga banggit na,”lahat ng tuhod” Sa lahat po ng may tuhod, ang tao po ba walang tuhod? 

Ang sagot po natin syempre po ang tao ay may tuhod, kaya kasama ang tao sa pinasasamba. 

Sa English “all knees shall bow down” na ang kahulugan nga ay pagsamba.

Sa talata din ating nabasa na katulad ng nasa Heb.1:4 nagmana ng marilag na pangalan, dito naman sa Filipos 2:9 ating nabasa na “siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan”  upang ano daw?

 Sa pangalan na iyan ay ay iluhod ang lahat ng tuhod.

Tanong: Ano ang ibinigay?

 Ang sagot: Pangalan

Tanong: Sino ang nagbigay?

Sagot: Ang Ama!

Bakit natin natitiyak na ang Ama ang nagbigay, samantalang wala naman tayong mababasa na Ama sa talata?
 Simple lang ang ating sagot dyan, alam naman natin na ang biblia ay hindi lang Filipos 2:9 meron pang ibang talata na nakasulat sa biblia. Kung gayon, pano po natin natitiyak na ang Diyos na binabanggit sa talata ay ang Ama? Hindi po tayo magkukuro-kuro, biblia din po ang sasagot sa atin. Sa Juan 17:11 ganito po an gating mababasa, atin pong tunghayan muli…..

“At ngayon, ako’y papunta na sa iyo; iiwanan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng IYONG PANGALAN, ANG PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayundin naman sila’y maging isa.”

Nakita po natin, binanggit ng Panginoong Jesucristo na “Amang Banal” kung gayon ang pangalan na ibinigay sa Cristo ay galing sa Ama.

Ang tagpo pong iyan ay panalangin ni Cristo para itagubilin ang mga kaanib sa Iglesia bago Siya umakyat sa langit. 

Pinaiingatan sa kapangyarihan ng Pangalan, Pangalang ibinigay sa Kanya. Maliwanag na ang pangalang taglay ni Cristo ay bigay ng Diyos. Sa ating mga pagsamba, nanalangin po tayo, ano naman po ang turo ni Cristo pag nanalangin? 

Hindi po ulit tayo manghuhula, biblia po ulit ang sasagot sa atin. Sa Lucas 11:1-2 ganito po ang  ating mababasa, tunghayan po nating muli……

At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad.  At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, Sambahin nawa ang Pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo”

Alin po ang ipinasasamba? “ANG PANGALAN ng Diyos.

 Ano ang Pangalang ibinigay ng Diyos sa Anak? Muli po sa biblia po ulit tayo babasa, sa Gawa 4:10-12, ganito naman po an gating mababasa:

“Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas”


Hayan, maliwanag na po kung bakit sa panalangin ng Panginoong Jesus ay pinaiingatan sa kapangyarihan ng Pangalan, pangalang bigay ng Ama, kasi iyan pala ang ikaliligtas ng mga inihabilin Niya.

 Iyan din ang Pangalang taglay Niya na galing sa Ama.

 Balikan natin ang sinasabi ng Filipos 2:9-11, Mababasa natin na sinasabi ng talata na: “At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”

Taglay ni Cristo ang Pangalang galing sa Ama, kaya po naluluwalahati ang Ama dahil ang totoong sinamba ay ang Pangalan bigay, katulad ng turo ni Cristo sa Lucas 11:2

 “………Sambahin nawa ang Pangalan mo” Hindi po tao ang sinasamba kundi ang Pangalan ng Diyos na taglay ni Cristo.

 Ang tunay po na pagsamba ay lubusang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin. Ito po ang itinuro ni Cristo mismo sa Juan 4:24, basahin pong muli natin….

Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.”

Ano po ang katotohanan ayon sa biblia? Basa: Juan 17:17…….

“Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan”


Alin ang katotohanan?  Ang salita ng Diyos! 

Ang pagsamba ba kay Cristo utos ng Diyos?   Opo! 

Sa pagsunod ba sa kalooban ng Diyos, napapapurihan ang Diyos?   Opo! 

Tao ba ang sinamba?   Hindi po!

Friday, 4 October 2013

Ang Ilang Kontradiksyon ng Mangangaral ng ADD

                                                           Ang tumakas  

                
Ang dati niyang itinuro ang Panginoong Jesucristo ay iniwan ng lahat ng mga dumadakip sa Kaniya at tumakas.

Nagtanong: Itatanong ko lang po ‘yung sa,… ‘yung sa panahon na ipinagkanulo ni Judas si Cristo. Kasi po doon sa Marcos na 50, 51, 52. ‘Yung dinakip na po Siya di ba po? Ang nakalagay dun e at iniwan Siya ng lahat at nagsitakas. Sino po ‘yung sa tingin n’yo ay nagsitakas? ‘Yung mga apostol po ba?
Eli Soriano: [Binasa ang Mar. 14:48-50.] Ayun. Ang umiwan po sa kaniya ay ang mga dumadakip sa kaniya.
Nagtanong: Kaya iniwan… Di ba po dinakip Siya? Bakit po Siya iniwan?
Eli Soriano: Hindi. Iniwan.. Hindi ho Siya dinakip nung oras na iyon.
Nagtanong: Ah.
Eli Soriano: Iniwan Siya ng lahat ng dumadakip sa Kaniya at tumakas. Hindi po kasi pupuwede na ang nag-iwan sa Kaniya, mga apostol, e.

Sa ibang pagkakataon naman ay itinuro niyang magkakasama na raw tumakas ang mga humuhuli at ang mga alagad noong dakpin ang Panginoong Jesucristo.

Sammy: [Sammy Lamberte- Nagtatanong]- Doon po sa Lucas 14:50, may nabasa po ako doon, tumakas … may tumakas. Sino po ba ‘yung tinutukoy doon na tumakas? ‘Yung mga humuli sa Kanya o ‘yung mga alagad po?
Soriano: ‘Yung mga … magkakasama na ‘yun eh. Kasi, mayro’n din namang mga humuhuli sa Kanya na ano eh … na umalis na ro’n kagaya nu’ng pinagaling N’ya na si ano …
Willy: Malco.

Eli Soriano: ‘Kaya du’n sa sinasabi n’yong tumakas, may tumakas na mga alagad, may tumakas na humuhuli, gano’n ‘yon.


                                               Si Satanas gawa ng Dios


                                Dati niyang itinuturo na si satanas ay gawa ng Diyos.

Eli Soriano: Ah gano’n pala ‘ka ko pagkakilala ng Iglesia ni Cristo, na nu’n bago pa lang lalangin ng Diyos ang tao alam Niya na na ang tao, lalabag. Eh lalabas non-sense naman ‘yung Diyos mo. Bah alam Niya na palang lalabag eh, ba’t ginawa pa Niya ‘yung demonio.

Subalit sa ibang pagkakataon ay pinuna niya ang mga nag-aakala na gawa ng Diyos ang demonyo.


Eli Soriano: Hindi, akala nu’ng ibang nagbabasa ng Biblia, ang Diyos daw ang gumawa ng demonyo, Diyos daw ang gumawa ng mga impakto, kalokohan ‘yon, hindi totoo ‘yon.

Eli Soriano: Noong time na ginagawa ng Diyos ‘yung… ‘yung satan, ano? ‘Yung tinatawag na satan, e ano ‘yon, hindi inaasahan although alam ng Diyos na puwedeng gumawa ‘yun ng mabuti, puwedeng gumawa ‘yun ng masama. Pero ang pag-asa ng Diyos, gagawa ‘yun ng mabuti siyempre.
Eli Soriano: Ha? Ba’t ginawa pa si satanas, manunukso lang pala? Ha? Ba’t ginawa pa si satanas, manunukso lang pala? Ha? Ba’t ginawa pa si satanas, manunukso lang pala?


Subalit noong Mayo 7, 2002, binago niya at hindi raw niya itinuro na si satanas ay ginawa ng Diyos.


Eli Soriano: Napakasinunga-ling talaga nito magkakabar-kadang ‘to. Wala naman akong sinabing si satanas ay ginawa ng Diyos e. Ang sinasabi ko nu’ng ginagawa ng Diyos ‘yung naging satanas na ‘yon ano, hindi pa naman … Bakit? Nu’ng gawin ba nang … gawin ba’ yon, satanas agad ‘yon ha?
Eli Soriano: Napakasinunga-ling talaga nito magkakabar-kadang ‘to. Wala naman akong sinabing si satanas ay ginawa ng Diyos e. Ang sinasabi ko nu’ng ginagawa ng Diyos ‘yung naging satanas na ‘yon ano, hindi pa naman … Bakit? Nu’ng gawin ba nang … gawin ba’ yon, satanas agad ‘yon ha                                              
                                                   Tinapay sa Sta. Cena

May pagkakataon na itinuro niyang ang tinapay sa Sta. Cena ay aral.
Eli Soriano: Kaya ho, tanong n’yo mayro’n ba kaming Sta. Cena? Mayroon. Naghahati-hati ho kami ng tinapay. Pagka ho araw ng Linggo. May kapirasong tinapay para sa akin, para sa kaniya, para sa binata, para sa dalaga, para sa may-asawa, para sa ministro. ‘Yun ho kasing tinapay aral ‘yun. Simboliko ng aral ‘yun. Saka ‘yung inumin, aral ho ‘yun. Kaya dito tuwing Linggo, tuwing prayer meeting, may hati-hati kaming tinapay.
May pagkakataon namang ang tinapay daw sa Sta. Cena ay ang Iglesia.


Eli Soriano: For we being many are one bread. We, ‘yungchurch, being many are one bread. Eh, di ‘yon palang bread eh ‘yung church.
Navales: Opo.
Eli Soriano: O tagalugin mo nga ‘yon
Willy: Bagaman tayo’y marami ay iisa lamang tinapay.
Eli Soriano: O, kita mo! Bagaman marami tayo, tayo iisang tinapay. E, sinong tinapay?
Willy: ‘Yung Iglesia…
Eli Soriano: ‘Yung Iglesia.

                                                                 

                                                          
                                                     PagkakasalHindi raw siya nagkakasal pagkat walang mababasa sa Biblia na ang mga apostol ay nagkasal.
Eli Soriano: Ngayon ganito, walang… gaya ng sinabi ko, uulitin ko ho. Wala hong nababasa sa Biblia, mga apostol nagkasal. Ho? At ito hamon ko ito, sa lahat ng mga ministrong nagkakasal. Kung kayo nagkakasal, ano batayan n’yo? Bakit… nagkakasal kayo, wala namang ‘tinuro mga apostol na magkasal kayo? Ayan! Ewan ko kung maiisip nila ibig kong sabihin. Ibabalik sa ‘kin ‘yan. E bakit ikaw Soriano hindi ka ba nagkakasal? Hindi!
Ngunit noong Septiyembre 22, inamin niya na nagkasal siya.

Eli Soriano: E kung mahal mo ‘ka ko, magagawa mong pakisamahang lahat. Mag-isip ka rin, manalangin ka ngayong gabi. O, tapos sabihin mo sa ‘kin bukas kung ano ang pakiramdam mo na pasya ng Diyos. O ‘yon, di okey naman. Kaya, ikinasal ko sila.


                                   Nagbibintang lang ba ang INC?Eli Soriano: Ako, para palitawin nilang kinokontra ko’ng sarili ko, kina-cut nila. At pinagbibintangan pa ako ngayon na ako raw eh tatakbo sa eleksyon he-he-he. Bakit kaya sila takot ano?
Luz: Kinakabahan na po sila, baka … ha-ha-ha.
Josel: Kabado kayo ano? Ha-ha-ha. Kaya itong mga ito, ganito kung magparatang eh kapatid na Luz.
Enero 10, 2004, inamin niya na nag-file siya ng kaniyang kandidatura.
Eli Soriano: Ngayon, eh komo naka-file na ‘yon, ok lang. Anyway it cannot do any harm to me. Bakit? Bakit? Ako ba eh, meron bang magagawang masama sa ‘kin ‘yung pagpa-file noon? May nagawa ‘yon, naligalig ang mga kandidato. Nagtatawagan sa akin. (Sigawan) May tumawag, sabi, umatras ka na lang Bro. Eli, makakagulo ka rin, sabi n’ya. Oh meron namang tumawag na presidentiable, gusto akong makausap nang one on one. Dalawa na po ang tumawag na presidentiable na gusto akong makausap na one on one n’ung makitang nag-file ako ng certificate of candidacy.


 Dati ay naninindigan siya na mahalay sa Diyos at mali na magningas ang pita ng lalake sa kapuwa lalake.
Eli Soriano: Pagka ‘yun palang itinakda ng Diyos pinalitan mo, ang sama eh. Gaya rito, tuloy natin sa beinte siete.

                                                               Kapuwa lalake

Luz: At gayon din naman ang mga lalake na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa’t-isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapwa lalake.
Eli Soriano: Kita n’yo? Mahalay sa Diyos pala ‘yun eh, na ‘yung katutubo palitan mo. Gaya rin naman ‘ika n’ung mga lalake, pinalitan din nila ‘yung katutubo. Na nang iwan na nila ang katutubong kagamitan sa mga babae, nagningas sila ng pita sa isa’t-isa, upang ang lalake ay aaaaa gumawa ng kahalayan sa kanyang kapwa lalake, aaat tuloy.
Luz: At tumanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.
Eli Soriano: Kita n’yo? Mali sa Diyos ‘yung papalitan mo’yung katutubo eh. Kaya ngayon nagugulat ako sa maraing tao.

Subalit sa ibang pagkakataon ay hindi raw kasalanan ‘yon bagkus ‘yon daw ay natural lamang.
Danny: ‘Yun pong makaramdam ako ng attraction halimbawa sa kapareho, kasalanan na po ba ‘yon o natural pa rin?
Eli Soriano: Ha?
Danny: Dahil halimbawa, kung ako’y bading halimbawa, ang attraction ko eh sa kapareho ko, hindi kasalanan ‘yon.
Eli Soriano: Hindi. Natural ‘yun eh. It glows naturally out of your person.
Danny: Sabayan mo ng panawagan ‘yon sa ating mga ka-barangay.
Josel: Hi-hi-hi.
Eli Soriano: Anong pana-wagan?
Danny: Hoy lahat ng mga tita, dito kayo hi-hi-hi.


                                                                   
                                       May hindi alam ang Dios


 Itinuro niya dati na ang Diyos ay mayroong hindi alam.

Eli Soriano: Sabi ko, merong hindi alam ang Diyos. Galit sila lahat sa akin, lahat ng iglesia, galit sila. Napakayabang ko raw at sabihin kong may hindi alam ang Diyos. Ba’t naman? Lahat ba ng bagay alam ng Diyos? Meron Siyang hindi alam.
Nang siya ay punahin ay binago niya at kinontra ang dati niyang turo. Ang turo daw nila ay mayroong hindi pinakikialaman ang Diyos sa buhay ng tao.

Nagtanong: Mayroon daw kayong turo na ang Diyos daw ay mayroon hindi alam?
Eli Soriano: Hindi ganoon ang aming turo, mayroong hindi pinakiaalaman ang Diyos sa tao.
Nagtanong: Ano po ‘yon?
Eli Soriano: Ang Diyos ang nagbibigay sa tao ng karapatang magpasiya para sa Kaniyang sarili. Ang sabi sa 20:9 o sa 30:19 ng Deuteronomio. E naririto ‘ika, inilalagay ko sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Piliin mo ang buhay.

                                                                            
                                                 Hindi itiniwalag


Sa ibang pagkakataon ng pagtuturo niya ay sinasabi niya na hindi raw siya itiniwalag sa dating niyang relihiyon.
Eli Soriano: Kaya ako hindi ako masabihan n’ung mga pinanggalingan ko eh. Galing din ako sa ibang relihiyon, ha? Nu’ng ako’y hindi pa nakakakilala ng aral ng Diyos, susunud-sunod din ako. Pero nu’ng makilala kong mali ‘yung sinasamahan ko, lumayas ako ro’n. Oh ngayon, nu’ng lumayas ako, sabi nila, itiniwalag lang naman ‘ika namin ‘yon. Kelan n’yo ‘ko ‘tiniwalag? Pebrero a- 16? Enero pa wala na ‘ko sa inyo eh. Kaya n’yo lang ako’tiniwalag, eh dahil wala na ‘ko sa inyo. Hindi ako’tiniwalag, tumiwalag ako, sapagkat batas ng Diyos pagka mali,iwan mo.

Subalit sa ibang pagkakataon naman ay sinabi niya na pinagkaisahan daw silang itiwalag ng mga tagalog.

Eli Soriano: Nu’ng araw kasi ‘yung mga kapampangan, para bang hindi mahal nu’ng mga kapatid sa tagalog. Hindi ako nagtataka sa nangyari nang mamatay si kapatid na Perez, kami ay pinagkai-kaisahang itiwalag nu’ng mga tagalog.                                            
                                         Pagbabawal sa pag-aasawa


Mayo 27, 2001, Pinuna niya ang ginawa ng Iglesia Katolika na pagbabawal sa pari na mag-asawa sapagkat wala raw sa Biblia ang aral na bawal mag-asawa. kanilang samahan na mag-asawa.

Eli Soriano: Problema ho ng Diyos ‘yon dahil hindi naman Niya binawalan ang pari na mag-asawa o ang sinuman. Kaya kung halimbawa eh me pamilya ‘ko eh mahirap o di magtiyaga, ano? Hindi puwedeng dahil do’n sa mahirap mag-uutos na tayo ng hindi naman utos ng Biblia, bawal po ng Diyos ‘yon. Sabi ng Diyos ‘yung utos Niya huwag mong daragdagan huwag mong babawasan. Wala ho sa Bibliang bawal mag-asawa. Kaya pagdaragdag ‘yon pagka-iniutos natin ‘yon, lalabag po tayo sa batas no’n.

Subalit inamin naman niya sa ibang pagkakataon na nagbawal siya sa mga binata at dalaga sa


Eli Soriano: May kaniya-kaniyang lakad. Ha? Tinatraydor ka pa! Pinipilit mo silang, sabi ko, huwag na kayong mag-asawa. Mga binata, mga dalaga, huwag na kayong mag-asawa. Tulungan n’yo na lang ako, sandali na lang naman ang ipagtitiis n’yo. ‘Yan namang pag-aasawa, masarap lang ‘yan isa, dalawa, tatlo, apat na buwan, anim.

Wednesday, 2 October 2013

Galatians 1:11-12 Katunayan na Dios si Cristo?

Ating sagutin ang talatang ginagamit ng iba para patunayan na Dios si Cristo ito ay ang nakasulat sa  Galacia 1:11-12 na may ganitong sinasabi ating sipiin…..

Sapagka't aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa evangelio na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagka't hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. “

Ang sagot dito ay simple lang po! Tandaan ang mga pananalitang: “ aking ipinatatalastas” aking ipinangaral” “hindi ayon sa tao” hindi ko tinanggap sa tao” “pahayag ni Jesucristo”

Gusto kasi nila palabasin sa kanilang panloloko sa tao na hindi tao si Cristo kasi ang sinabi sa talata "hindi sa tao tinanggap kundi sa Dios" kasi sa biglang tingin nga naman ebanghelyo ni Cristo ang natanggap ni Pablo, pero sa malalimang pagsusuri na siguradong hindi nila ginawa kaya nailigaw sila, kanino ba galing ang katotohanang ipinangangaral ni Cristo? Ang sagot alam nating lahat na ito ay mula sa Dios!

Sa Juan 17:14 ganito ang sinabi ni Cristo sa Kanyang panalangin sa Dios ating sipiin:

Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. “

Ibinigay daw ang “SALITA NG DIOS” kanino? Sa “ KANILA” sinong “KANILA”? ang kanilang tinutukoy ay ang mga sinugo ni Cristo para mangaral ng ebanghelyo.

Sa Juan 8:40 ganito ang pag  amin ni Cristo na ang Dios ang kinaringgan Niya  ng  mga katotohanan!

"  Datapuwa't ngayo'y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios.......".

Ano ang katotohanan? Ang salita ng Dios!(Juan 17:17)

“Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan.”

Ano ang isa sa katotohanang ito? Sa Juan 17:3 ating mababasa ang ganitong pahayag:

"   At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo."

Sinugo si Cristo kaya sa panalangin Niya ganito ang mababasa:

“  Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama.   Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan.   Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan."(Juan 17:14-18)

Alin daw yung ibinigay ni Cristo sa mga apostol? Ang salita ng Dios, ano yung salita ng Dios? iyan ang ebanghelyo ni Cristo na iniutos na ipangaral!

At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal.  Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa't ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.” (Marcos 16:15-16)

Kaya po kahit na si Cristo ay tao, sinabi parin ni Pablo na sa Dios Niya tinanggap ang ebanghelyo sa “pahayag ni Jesucristo” sa sintido kumon na ang salita ng Dios ay ibinigay kay Cristo at ibinigay naman ni Cristo sa mga sinugo Niya. Kaya nga po ang tunay na mangangaral na sa Dios ay SINUGO!

“At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti!”


Kaya wala po sa tagasanlibutan ang pagkaunawa sa mga salitang mababasa sa biblia dahil hindi sila mga sinugo. Ngayon alam na ninyo kung bakit alam namin  ang kahulugan ng Galacia 1:11-12? May Sugo kami sa Iglesia ni Cristo!

Tuesday, 9 July 2013

Sigarilyo, bawal ba ng biblia?

Binabatikos po ng mga kaibayo namin sa pananampalataya ang hindi pagbabawal daw sa mga kaanib ng INC na manigarilyo, ang payo kasi sa amin na mga kaanib ay IWASAN ANG MANIGARILYO KASI NAKAKASAMA ITO SA KALUSUGAN. Binabatikos po nila ang gawang iyan ng iba naming mga kapatid at bakit daw tinotolerate at hindi itinitiwalag? Una po, mali ang sinasabi nilang tinotolerate ito, kasi po maliwanag sa unahan ng aking sinasabi na PINAIIWASAN ANG MANIGARILYO KASI NAKAKASAMA NG KATAWAN HINDI PO ITO TINOTOLERATE. Makikita daw ang mga kapatid na parang mga siga sa kanto bago sumamba at pagkatapos sumamba. Ayon sa kanila ang mga kapatid daw ay habang nagyoyosi, ay nakasampay sa balikat ang mga polo na parang mga siga sa kanto, hindi daw kakikitaan ng kabanalan at pagkakaiba sa sanlibutan. Sila daw ay nasa malapit lang sa  kapilya ng Iglesia ni Cristo, ang mga bahay nila kaya hindi daw hindi  maitatanggi na hindi bawal ang manigarilyo sa Iglesia ni Cristo,, kasi daw bago pumasok para sumamba, uusok daw muna, habang nakasampay ang polo sa balikat, at pag labas naman daw, usok na naman. Sa aking sarili ako po ako po ay hindi naninigarilyo mula pa sa aking pagkabata, kaya hindi po aplikable sa akin ang bintang na ito. Atin pong  talakayin kung ito ba ay ibinawal nga ba ng biblia o hindi?
 Ang aking mga pagsagot at pagpuna dito ay pansarili ko lang pananaw at hindi saklaw ng opisyal na tindig ng Iglesia ni Cristo.

 Ang ibang pananampalataya katulad ng Jehovah’s Witness, ADD, at iba pang relihiyon ay nagbabawal sa paninigarilyo sa kanilang member, para po sa amin wala namang  masama dyan kung ibawal man nila na huwag manigarilyo , para din yan sa kalusugan ng member nila. Agree naman po kami sa INC na nakakasama ng kalusugan ang sobrang paninigarilyo, pero ano po ang  aming tinututulan sa kanilang sinasabi? Tinututulan po namin ang mali nilang pakahulugan sa ginagamit nilang talata.  Sinisitas po nila unang-una sa panig ng JW, ay ang Isaias 1:16 at sa ADD naman ay ang nasa Galacia 5:19-21. 
Ayon sa kanilang tanong: “MASAMA BA ANG PANINIGARILYO?”Pansinin po ninyo ang akin pong pananalita ay mababasa sa blue at ang sa kaibayo ay violet  at ganito ang sinabi ng Jehova’s Witness:

“Ang Pangmalas ng Bibliya.
“Maghugas kayo; magpakalinis kayo; alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawain mula sa harap ng aking mga mata; tigilan ninyo ang paggawa ng masama.” (Isaias 1:10, 16)”

Ito pong talata na ito ay hindi literal na pag dumi sa katawan katulad ng paninigarilyo na literal na dumudumi sa katawan dahil ang sigarilyo ay may toxic substance ito katulad ng  ating makikita sa sinasabi ng mga nagsipagsuri nito, dito:

What's In Cigarette Smoke?
Cigarette smoke contains over 4,000 chemicals, including 43 known cancer-causing (carcinogenic) compounds and 400 other toxins. These include nicotine, tar, and carbon monoxide, as well as formaldehyde, ammonia, hydrogen cyanide, arsenic, and DDT.
Nicotine is highly addictive. Smoke containing nicotine is inhaled into the lungs, and the nicotine reaches your brain in just six seconds” Source: http://www.quitsmokingsupport.com/whatsinit.htm

Kaya po pinaiiwasan talaga ito sa mga kaanib lalo na sa mga may tungkulin. Ipagpatuloy po natin ang pagsipi sa sinasabi ng isang JW….

“Gusto ng Diyos na ang kaniyang mga mananamba ay maging malinis sa bawat pitak ng kanilang buhay. At hindi mo masusunod iyan kung NANINIGARILYO ka! Bakit? Maaaring ikatuwiran ng iba na…

“May utos ba sa Bibliya na “Masama ang Paninigarilyo? Wala naman di ba?” o “May mababasa ka bang sigarilyo o tabako sa Bibliya? Wala naman di ba?”

Totoo naman iyan. Pero iyan ay puro-hangin na pangangatuwiran lamang yamang ang tabako ay hindi pa naman ganoon kakilala noong panahon ni Jesus sa Gitnang Silangan kaya hindi ito nabanggit sa Bibliya. Pero ang katunayan na ang PANINIGARILYO AY LABAG SA SIMULAIN NG BIBLIYA at gayundin SA MORAL NA PAGGAWI ay lilinawin ng mga sumusunod na talata mula sa Bibliya mismo. Suriin natin.”

Bweno bago po tayo dumako sa mga sinipi niyang mga talata na batayan, hayaan ninyong sagutin ko muna itong mali niyang haka-haka….. Ayon sa mga sumusubaybay sa tabako ganito ang kanilang sinasabi:

The tobacco plant is believed to be widely spread in America since the 1st Century. The written history of cigarettes dates back to the early 16th century when Spaniards conquerors witnessed the Aztec Indians smoking an ancient cigarette, it was a cane or reed tube stuffed with tobacco. It was the Spaniards who introduced the cigar in the old world.” Source: http://www.tobaccoseed.ca/

Wala pong mababasa sa biblia na may nagtabako o may nagtanim ng tabako kaya haka-haka lamang po niya ito para ikundisyon ang inyong ispan ... kaya po paanong sa simula palang ay ipinagbawal na ng biblia ang paninigarilyo o pananabako? Eh kahit tandaan ninyo mula dito kung may makkita kayo na literal na pagdumi sa katawan ang mga inilatag niyang talata? Wala po! tandaan po ninyo....
Ipagpatuloy po natin ang pagsilip sa mga sinasabi ng isang JW tunghayan po natin….
Sabi  ng  JW:
“1. “Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karungisan ng laman at espiritu, na pinasasakdal ang kabanalan nang may pagkatakot sa Diyos.” (2 Corinto 7:1) Nais ni Jehova na maging malinis tayo mula sa mga gawaing nakapagpaparumi ng katawan at nakasisira ng ating espiritu, o nangingibabaw na hilig ng kaisipan. Kaya dapat nating iwasan ang nakasusugapang mga gawain na karaniwang nakapipinsala sa ating katawan at isip. Isa na diyan ang paninigarilyo.

Muli po, Katulad ng sinabi ko na sa itaas walang maipapakita sainyo yan na kabilang ang sigarilyo sa ipinagbawal, katulad ng sinabi ko haka-haka nila at ikinukundisyon lang ang inyong isipan, hindi po literal na pagpapadumi sa katawan ang tinutukoy dyan, iyan po ay tumutukoy sa mga kasalanan o masamang Gawain, at hindi po kasama dyan ang sigarilyo tunghayan po natin ang tinutukoy niyan na karumihan ng laman. Heto po:

At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.   Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat.   Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios.” (Efeso 5:2-5)

Kaya po ang JW na ito ay nandadaya ng mambabasa sa pagsitas niya sa Isaias 1:16 at II Corinto 7:1 dahil ang mga tinutukoy dyan ay hindi literal na “karumihan ng laman” Kaya ano po ang  ating maipapayo sa kanila?

Basa:

“ Huwag kayong madaya ng sinoman ng mga salitang walang kabuluhan: sapagka't dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Dios sa mga anak ng pagsuway.” (Efeso 5:6)

Ano pa po ang kanyang pagpapatuloy? Basahin pong muli natin…..


“Binibigyan tayo ng Bibliya ng isang matibay na dahilan para “linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karungisan.” Pansinin ang unang binanggit sa 2 Corinto 7:1: “Yamang taglay natin ang mga pangakong ito.” Anong mga pangako? Gaya ng binabanggit sa sinundan nitong mga talata, nangangako si Jehova: “Tatanggapin ko kayo. At ako ay magiging isang ama sa inyo.” (2 Corinto 6:17, 18) Isip-isipin: Nangangako si Jehova na poproteksiyunan at iibigin ka niya, gaya ng isang ama sa kaniyang anak. Subalit tutuparin lamang ni Jehova ang mga pangakong ito kung iiwasan mo ang karungisan ng “laman at espiritu.” Kung gayon, isa ngang kamangmangan na hayaan ang anumang kasuklam-suklam na gawain na makasira sa iyong napakahalaga at malapít na kaugnayan kay Jehova!”


Makikita po natin na sinipi nga po ang II Corinto 7:1 para iligaw ang mga mambabasa na ang nasa Isaias 1:16 ay kasama ang sigarilyo na literal na nagpapadumi ng katawan, at hindi tumutukoy sa pagpapadumi na binabanggit ng II Corinto 7:1 perop bakit po niya sinipi ang II Corinto 7:1? Para po iligaw kayo at maisip ninyo na ang literal na karumihan ng katawan ay katulad din ito ng karumihan na binabanggit sa Isaias 1:16 at II Corinto 7:1, mandaraya po ano?  Nakita ba ninyo ang pandaraya? Sa simula ng latag niya, ang pagtukoy niya sa karumihan ay literal, hindi ang ibig sabihin ng talata na ito ay “espiritwal” na karumihan, at hindi yaong literal na nikotina na lason na pumapasok sa katawan ng tao. Ang tawag po sa ginagawa nila ay panlilinlang.
Ipagpatuloy natin:

2. “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip.” (Mateo 22:37) Ayon kay Jesus, ito ang pinakadakila sa lahat ng utos. (Mateo 22:38) Nararapat lamang na ibigin natin si Jehova. Upang maipakita natin sa kaniya ang ating pag-ibig nang buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, dapat nating iwasan ang mga gawaing makapagpapaikli ng ating buhay o makapagpapapurol ng ating bigay-Diyos na pag-iisip. Gaya ng alam na natin, ang paninigarilyo ay totoong nagpapaikli ng buhay.

Muli po malayo sa paksang sigarilyo, pag-ibig po ang tinatalakay ng talatang sinipi nila isiningit lang po ang kanilang mga haka-haka, para bagang nasa talata yang mga sinabi niya o nila(JW)

3. “[Si Jehova] mismo ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay.” (Gawa 17:24, 25) Ang buhay ay isang kaloob mula sa Diyos. Yamang mahal natin ang Tagapagbigay-Buhay, nais nating pahalagahan ang kaloob na ito. Iniiwasan natin ang anumang gawaing nakasasama sa ating kalusugan, sapagkat alam natin na kung gagawin natin ito, tuwiran nating winawalang-halaga ang kaloob na buhay.—Awit 36:9.”


Muli panloloko na naman ito, at kapaimbabawan, bakit ko  po nasabi ito?Ako po ay agree na dapat ingatan natin ang  ating katawang lupa para sa ating mgg paglilingkod sa Dios, paano tayo makpaaglilingkod ng maayos kung sira ang  ating katawang laman? Agree po ako na dapat ingatan ang ating katawan. Pero muli po ipapakita ko sainyo na iyan ay kapaimababawan at hindi naman talaga naipakita  gamit ang talata ay iningatan nila ang kanilang katawan sa literal na pagdumi ng katawan, bakit po? Kasi kung ang usok na nakakalason na malalanghap mo sa sigarilyo kaya nila ibinawal ay makakasira sa katawan, ang usok ba na  nagmumula sa tambutso ng sasakyan ay iniiwasan nilang malanghap? Kung ganun, masasabi ba nilang may doktrina sila na pag lalabas sila ng bahay ay dapat magsout sila ng “FACE MASK” para maiwasan ang sadyang paglanghap ng usok ng sasakyan?  Malamang po wala silang doktrina dyan kasi hindi naman natin nakikita na nakasout ang lahat ng kaanib sa Jehovah’s Witness na nakasout ng “FACE MASK”. Kung gayon, hindi sila nakakasunod sa sinasabi nilang dapat ay ingatan ang katawan na madumihan ng usok o anumang nakakasira dito, kasi nakakasira din ang carbon monoxide sa katawan ng tao, lason din ito. Namimili ba?

4. “Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.” (Mateo 22:39) Karaniwan nang may epekto ang maruruming paggawi hindi lamang sa gumagawa nito, kundi maging sa mga taong nasa palibot niya. Halimbawa, makapipinsala sa isang di-naninigarilyo na makalanghap ng usok mula sa isang naninigarilyo. Ang isang indibiduwal na nakapipinsala sa kaniyang kapuwa ay lumalabag sa utos ng Diyos na ibigin ang ating kapuwa. Ipinakikita rin nito na hindi totoo ang kaniyang pag-aangkin na iniibig niya ang Diyos.—1 Juan 4:20, 21.”


Muli po, ang itatanong natin sa kanila, ang lahat ba  ng   kaanib sa samahang Jehovah’s Witness ay hindi gumagamit ng sasakyan? Iniiwasan ba nilang ang kapwa nila ay makalanghap ng nakakalasong usok? Kung gumagamit sila, ibig sabihin ba nito sadya nilang nilalason ang kapwa tao nila sa pamamagitan ng usok ng sasakyan nila? Muli po kapaimababawan! Palusot at pagkukunwari!


5. “Magpasakop at maging masunurin sa mga pamahalaan at sa mga awtoridad bilang mga tagapamahala.” (Tito 3:1) Sa maraming lupain, ang pagkakaroon o paggamit ng ilang uri ng gamot ay labag sa batas. At siguro naman ay pamilyar tayong lahat sa kawikaan na: “GOVERNMENT WARNING: CIGARETTE SMOKING IS ‘DANGEROUS’ TO YOUR HEALTH!” Kaya ang mga tunay na Kristiyano ay hindi dapat bumibili, tumatanggap, o gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamut, maging ng sigarilyo o tabako.—Roma 13:1.”


Wow! Ano daw? Magpasakop? Eh ginagawa ba nila ito? Sila ba ay nagpapasakop sa mga pamahalaan? Sinusunod ba nila ang utos ng gobyerno na bomoto? Magsundalo? Magpulis? Sinusunod ba nila ito? Hindi po! Katunayan po may pagbabawal sa kanila ang bomoto at magsundalo dahil ang mga pamahalan daw n a ito lahat ay  sa Dyablo! Sipiin po natin ang kanilang pag  amin sa kanilang aklat….

“ Dahil dito’y makatuwirang isipin na ang lahat ng pamahalaan sa sanlibutan ay sa Dyablo. Papaano niya maiaalok kay Cristo kung yaon ay di sa kaniya? Siya ang di nakikitang tagapamahala ng mga pamahalaang yaon.[Hayaang Maging Tapat Ang Dios (Brooklyn, N.Y., U.S.A.: Watch Tower Bible and Tract Society, Inc., 1950) p.46]
Ang tanong mga mambabasa, kung ang lahat ng pamahalaan ay sa Dyablo, nagbabayad ba sila ng buwis sa mga pamahalaang ito?
Tingnan natin kung ano ang kanilang pag   amin……

Do Jehovah's Witnesses pay taxes?

Answer:
While the Christian faiths registered with the IRs as religious non-profits do not as a church have to pay taxes, the individual Christians of these faiths do. Thus the Witnesses, like all Christians, have to "render to Caesar"!
Yes, we do.

"For that is why you are also paying taxes; for they are God's public servants constantly serving this very purpose. Render to all their dues, to him who calls for the tax, the tax; to him who calls for the tribute, the tribute; to him who calls for fear, such fear; to him who calls for honor, such honor." - Romans 13:6, 7.
 : Source: 
http://wiki.answers.com/Q/Do_Jehovah's_Witnesses_pay_taxes

Hindi po kami tutol sa pagbabayad ng tax sa gobyerno kasi utos naman talaga ito ng biblia, alin po ang aming tinututulan? ang amin pong tinututulan ay ang kapaimbabawan, at ang wirdo sa kanilang doktrina,  Heto po! Kung ang lahat ng pamahalaan ay sa Dyablo, samakatuwid pala lahat ng programa ng gobyerno na ito na ayon sa kanila ay sa Dyablo ay sinusuportahan nila? Lumilitaw nito sumusoporta sila sa Dyablo.6. “Dahil dito ay namamanhik ako sa inyo sa pamamagitan ng habag ng Diyos, mga kapatid, na iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing buháy, banal, kaayaaya sa Diyos…” (Roma 12:1) Hindi kailanman naging malinis at kaayaaya ang sigarilyo dahil na rin sa nilalaman at epekto nito. Kaya naman tunay na hindi maihahain ng isa ang kaniyang katawan sa Diyos kung siya ay naninigarilyo.”


Saan kaya niya nabasa sa biblia na dahil sa sigarilyo ay hindi na kaaya-aya ang isang tao kung ito naman ay nakakasunod sa mga   utos ng Dios? Remember wala po sa biblia na bawal manigarilyo, ang pagbabawal po ay sa tao, karamihan nga po naipakita ko na sa itaas ay pawang laman lamang ng kanilang mga paghahaka-haka sa talatang ginamit nila.


7. “At ang mga gawa ng laman ay hayag, at ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, mahalay na paggawi, idolatriya, pagsasagawa ng espiritismo, mga alitan, hidwaan, paninibugho, mga silakbo ng galit, mga pagtatalo, mga pagkakabaha-bahagi, mga sekta, mga inggitan, mga paglalasingan, mga walang-taros na pagsasaya, at mga bagay na tulad ng mga ito. Tungkol sa mga bagay na ito ay patiuna ko kayong binababalaan, kung paanong patiuna ko kayong binabalaan, na yaong mga nagsasagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.” (Galacia 5:19-21) Ang sigarilyo ay tunay na marumi. Kaya naman gaya ng idinidiin sa teksto, ‘hindi magmamana nKaharian ng Diyos’ ang nagpapasok ng anumang maruming bagay sa kaniyang katawan. Dahilan din iyan kung bakit tayo ‘binababalaan’.

Saan naman dyan na kahalayan ang manigarilyo? Alin ang karumihang binabanggit? Basahin pong muli natin kung ano ang pakahulugan ni aposto Pabl dyan sa binabanggit niyang “mga karumihan”?
Basa:

““At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.   Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat.   Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios.” (Efeso 5:2-5)

Ituloy po natin ang pagsuri sa mga paniniwalang Saksi ni Jehovah......


8. “Ang pakikiapid at bawat uri ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang mabanggit sa gitna ninyo, gaya ng angkop sa mga taong banal; Sapagkat alam ninyo ito, natatalos ninyo mismo, na walang sinumang mapakiapid o taong marumi o taong sakim—na nangangahulugan ng pagiging isang mananamba sa idolo—ang may anumang mana sa kaharian ng Kristo at ng Diyos.” (Efeso 5:3, 5) ‘Bawat uri ng karumihan’… kasama na diyan ang sigarilyo at tabako.


Muli po, haka-haka na naman niya ang mga pahayag niyang iyan, dahil nowhere in the verse you could read sigarilyo at tabako, iyan po ay ang mga binanggit na sa itaas na mga “karumihan” ito ay ang mga ito…” Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan,” ito po ang karumihan na tinutukoy ni apostol Pablo. Wag po kayong padaya sa kanila!Ituly po muli natin ang paghimay sa kanilang haka-haka.....9. “Kaya alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang kalabisang bagay na iyon, ang kasamaan, at tanggapin nang may kahinahunan ang pagkikintal ng salita na may kakayahang magligtas ng inyong mga kaluluwa.” (Santiago 1:21) ‘Lahat ng karumihan’… kasama na diyan ang sigarilyo at tabako.Iyan po ay haka-haka lamang ng nagsasabing bawal ng biblia ang paninigarilyo per se!
Sapagkat nilinaw na ng biblia kung ano itong mga karumihan na ito, basa:


.   Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat.   Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios.”Magpatuloy o tayo.......10. Patayin ninyo, kung gayon, ang mga sangkap ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso, nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan, na siyang idolatriya. Dahil sa mga bagay na iyon ay dumarating ang poot ng Diyos. Sa mismong mga bagay na iyon ay minsan na rin kayong lumakad noong nabubuhay kayo sa mga iyon. Ngunit ngayon ay alisin nga ninyo ang lahat ng mga iyon sa inyo, poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita, at malaswang pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa. Hubarin ninyo ang lumang personalidad pati na ang mga gawain nito, Colosas 3:5-9) 

Muli po hindi yan tumutukoy sa paninigarilyo, iyan po ay tumutukoy sa espitwal na karumihan.

Ipagpatuloy po natin ang pagsuri sa kanilang paninindigan:
"Upang manatili sa pag-ibig ng Diyos, kailangan nating manatiling malinis hindi lamang sa isa o dalawang aspekto, kundi sa lahat ng aspekto. Maaaring mahirap itigil at iwasan ang maruruming gawain, pero posible ito. Sa katunayan, ito ang pinakamahusay na paraan ng pamumuhay, yamang laging itinuturo ni Jehova kung ano ang makabubuti para sa atin. (Isaias 48:17) Higit sa lahat, kung mananatili tayong malinis, magiging maligaya tayo dahil batid natin na nakapagdudulot tayo ng karangalan sa Diyos na ating iniibig, at sa gayong paraan ay makapananatili tayo sa kaniyang pag-ibig. 


Muli po, bagamat sang-ayon ako na linisin sa anumang karumihan ang  ating pagkatao, na ang tinutukoy ay ang mga kasalanan na nagpapadumi sa ating katawang espitwal, at hindi magmamana ng kahari-an ng langit. Ang talata pong iyan ay hindi tungkol sa paninigarilyo na literal na nagpapadumi ng  ating katawan katulad din ng malabis na pagkain ng mga nakakatabang pagkain, pagkain ng matatamis, pagkain ng sobrang kanin, tandaan po natin anumang labis ay masama sa katawan. Ganyan din ang paninigarilyo.

Marami pa po silang palusot, katulad ng hindi lang daw ang nakakasira sa katawan kundi ang nikotina na matatagpuan sa sigarilyo. Tutol po ba ako dito? Hindi po! Katulad nga po ng sinabi ko anumang labis ay nakakasama, ganyan din sa nikotina. Wala po bang positive effect ang nikotina? Talaga bang nakakasira lang ito ng katawan kahit na konti lang ang pumasok sa katawan ng tao?  Tunghayan po natin ang sinasabi ng mga eksperto dito:

In 2006, Duke scientists found that people with depression who were treated with nicotine patches reported a decrease in their depressive feelings. The results were perhaps not surprising for a drug associated with imparting a "buzz." However, the research also showed a direct link between nicotine and an increase in the release of dopamine and serotonin, two vital neurotransmitters. A lack of dopamine or serotonin is a common cause of depression.
These studies point to potentially positive aspects of nicotine, but what can we do with this information? Surely people shouldn't start smoking for their health. Read on to find out about drug research associated with nicotine.” Source: http://health.howstuffworks.com/wellness/drugs-alcohol/nicotine-health-benefits.htm

Patuloy pa po ang pag-aaral ng mga dalubhasa dyan. Kaya hindi pa rin ini-encourage ang paninigarilyo, pinaiiwasan pa din para sa inyong mga kalusugan.


Nabuking po natin ang panloloko ng mga JW sa pangunguna ng isang nagpapakilalang Spongklong Carbonel atLemuel Condes, sa pagsitas ng Isaias 1:16 para ipakita na madumi daw sa katawan ang sigarilyo, bagamat hindi po ako tutol na nakakadumi sa katawan ang sigarilyo kung paanong nakakadumi din ang mga ito usok ng sasakyan, sobrang pagkain ng taba, sobrang pagkain ng matatamis, at iba pang kung sobra ay masama talaga. Iyan po ay kung literal ang pag-uusapan. Pero po itong ginamit nilang talata, hindi po literal na dumi sa katawan ito. Heto po ang talata na binaluktot nila:

" Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo; alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata; mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan:"(Isa.1:16)

Nakita na po ninyo? ang ibig sabihin ng dumi sa katawan ay ang mga kasalanan na bunga ng kamaan ng tao. Ituloy po natin ang sinjasabi ng kasunod na talata....


" Mangatuto kayong magsigawa ng mabuti; inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaing bao. Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon: bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe; bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa, Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain:" (Isa.1:17-19) Kaya ano po ang payo ni apostol Pablo sa bagong tipan?"Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Dios." (II Cor.7:1)


.   Nguni't ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal; O ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro, na di nangararapat: kundi kayo'y magpasalamat.   Sapagka't talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga diosdiosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios.”(Efeso 5:3-5)
 At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan,  Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya,  Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.” (Galacia 5:19-20)Iyan po ang tinutukoy na karumihan ng biblia hindi ang karumihan na gustong ipinta ng mga Saksi ni Jehovah at ADD. Nowhere in the bible you could read cigarette is unchristian, hindi po yan kalayawan kasi ang sigarilyo ay may gamit din ito na positibo sa tao wag lang sobra.

Ayon sa site na ito:

However, cigarette smoking has been confirmed to provide numerous benefits to the health of smokers. Surprisingly, the tobacco plant appears to have more to offer our bodies than a guarantee of certain death. Although the health benefits of smoking are far outweighed by the many very dire risks, tobacco may provide alternative relief or prevention for some diseases in certain individuals. 
The most fascinating and widely recognized health benefit of smoking is its ability to seemingly alleviate symptoms of mental illnesses, including anxiety and schizophrenia. According to an article published in 1995 in Neuroscience & Biobehavioral Reviews, schizophrenics have much higher smoking rates than people with other mental illnesses, and appear to use it as a method of self-medicating. The article postulates that nicotine found in cigarettes reduces psychiatric, cognitive, sensory, and physical effects of schizophrenia, and also provides relief of common side effects from antipsychotic drugs.” Source: http://www.sott.net/article/221013-Health-Benefits-of-Smoking-Tobacco


Huwag po ninyong ipagkamali na ipinopromote ko ang paninigarilyo, ipinapakita ko lang na may positibo din itong epekto wag lang sobra. Kaya nga ang bawat pamahalaan ay hindi nagbawal sa paninigarilyo ang kanilang ginagawa lamang ay magbigay babala, sa mga maninigarilyo. Ano ang warning na ito? “SMOKING IS DANGEROUS TO YOUR HEALTH”

Tandaan po natin, sa Iglesia ni Cristo ay mahigpit na PINAIIWASAN ANG PANINIGARILYO DAHIL NAKAKASAMA SA KALUSUGAN!
Paano kang makapangangasiwa sa kawan ng Dios kung ikaw ay may sakit?

Sabi nga po sa Gawa 20:28 ay ganito:


“ Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili na rito’y hinirang kayo na mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili Niya ng Kanyang dugo”

“Ingatan ang mga sarili” kaya umiwas sa paninigarilyo!